Jaarlijks voor 1 april legt de rekenkamercommissie verantwoording af aan de gemeenteraad over de taakuitoefening (Gemeentewet, artikel 185).

Doel van het jaarverslag is het transparant maken van wat de rekenkamercommissie over het afgelopen jaar heeft bereikt, wat zij daarvoor gedaan heeft en wat dat gekost heeft.

Bijlagen: